HTML

info@issbih.ba

HTML

bihjezik.png engljezik.png
Novosti

Certifikacija ISO 22000:2019

ISO 22000:2019 Sistemi upravljanja sigurnosti hrane - Zahtjevi za bilo koju organizaciju u prehrambenom lancu

11.06.2024 11:46
Slika
 

Ovaj standard specificira zahtjeve za sistem upravljanja bezbjednošću hrane (FSMS) kako bi se omogućilo organizaciji koja je direktno ili indirektno uključena u lanac ishrane:

  1. a) da planira, implementira, radi, održava i ažurira FSMS koji pruža proizvode i usluge koji su sigurni, u skladu sa njihovom namjenom;
  2. b) da dokaže usklađenost sa važećim zakonskim i regulatornim zahtjevima za sigurnost hrane;
  3. c) da evaluira i procijeni obostrano dogovorene zahtjeve kupaca u pogledu sigurnosti hrane i da pokaže usklađenost sa njima;
  4. d) efektivno komunicira pitanja vezana za sigurnosti hrane zainteresovanim stranama unutar lanca ishrane;
  5. e) da osigura da je organizacija u skladu sa svojom navedenom politikom sigurnosti hrane;
  6. f) da pokaže usklađenost relevantnim zainteresovanim stranama;
  7. g) da traži certifikaciju ili registraciju svog FSMS-a od strane eksterne organizacije, ili da izvrši samoprocjenu ili samo-deklaraciju usklađenosti sa ovim standardom.

Svi zahtjevi ovog standarda su generički i namijenjeni su da budu primjenjivi na sve organizacije u lancu ishrane, bez obzira na veličinu i složenost. 

Organizacije koje su direktno ili indirektno uključene uključuju, ali nisu ograničene na, proizvođače stočne hrane, proizvođače hrane za životinje, berbe divljih biljaka i životinja, poljoprivrednike, proizvođače sastojaka, proizvođače hrane, trgovce na malo i organizacije koje pružaju usluge prehrane, ugostiteljske usluge, čišćenje i sanitarne usluge, usluge transporta, skladištenja i distribucije, dobavljači opreme, sredstava za čišćenje i dezinfekciju, materijala za pakovanje i drugih materijala u kontaktu sa hranom.

Ovaj standard omogućava bilo kojoj organizaciji, uključujući male i/ili manje razvijene organizacije (npr. mala farma, mali paker-distributer, mala maloprodaja ili uslužni centar) da implementiraju eksterno razvijene elemente u svoj FSMS. Interni i/ili eksterni resursi mogu se koristiti za ispunjavanje zahtjeva ovog standarda.

Za više informacija kontaktirajte naš food odjel putem emaila info@issbih.ba ili na broj telefona 033-676-123.0 0