Sistem sigurnosti hrane HACCP

Slika
HACCP je alat za upravljanje rizicima posebno dizajniran za prehrambenu industriju izrađen od strane povjereništva za Codex Alimentarius, udružen sa Organizacijom za hranu i poljoprivredu (FAO) i Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO).

ISS FOOD odjeljenje sa svojim sanitarnim inženjerima i menadžerima sigurnosti hrane Vam stoji na raspolaganju za:

Snimak i analiza stanja objekta,

Edukacije iz oblasti HACCP sistema,

Implemntacija HACCP-a u objektu (izrada diagrama toka, opis proizvoda i određivanje kritičnih kontrolnih tačaka (KKT) i/ili kontrolnih tačaka (KT), korektivni postupci).

Revizija postojećih sitema sigurnosti hrane,

Pomoć u izradi dokumenata, zapisa i evidencija neophodnih za funkcionisanje HACCP sitema,
Verifikacija HACCP sitema.

Certifikacija prema HACCP zahtjevima osigurava učinkovit način komuniciranja sa svim zainteresovanim stranama. To je važan element u dokazivanju obveza za sigurnost hrane u korporativnom upravljanju, korporativnoj odgovornosti i finansijskom izvještavanju.

 
0 0