HTML

info@issbih.ba

HTML

bihjezik.png engljezik.png

ISO 22301:2021 Sistem upravljanja kontinuiteta poslovanja

Slika

 

Predmet i područje primjene:

ISO 22301:2021 standard za upravljanje  kontinuitetom poslovanja specificira zahtjeve za planiranje, uspostavljanje, primjenu, funkcionisanje, praćenje, preispitivanje, održavanje i stalno poboljšavanje dokumentovanog sistema menadžmenta radi zaštite od incidenata koji remete, smanjenja verovatnoće njihovog pojavljivanja, pripreme i odgovora na njih, kao i oporavka od njih kada se pojave.

 

Zahtjevi specificirani u ISO 22301:2021 su generički i predviđeno je da budu primjenljivi na sve organizacije ili njihove dIjelove, bez obzira na tip, veličinu ili prirodu organizacije. Stepen primJene ovih zahtjeva zavisi od okruženja u kojem organizacija funkcioniše, kao i od složenosti organizacije.

 

Nije namjera da se ovim međunarodnim standardom nametne jednoobraznost strukture sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja (BCMS), već da organizacija projektuje BCMS primJeren svojim potrebama, kao i da ispunjava zahtjeve svojih zainteresovanih strana. Ove potrebe su uobličene zahtjevima zakona i propisa, organizacionim i industrijskim zahtjevima, proizvodima i uslugama, primJenjenim procesima, veličinom i strukturom organizacije, kao i zahtjevima njenih zainteresovanih strana.

 

ISO 22301:2019 je primjenjiv u organizacijama svih tipova i veličina, koje žele da:

 a) uspostave, primJene, održavaju i poboljšavaju BCMS,

 b) obezbJede usaglašenost sa izjavom o politici kontinuiteta poslovanja,

 c) pokažu usaglašenost prema ostalima,

 d) zatraže Certifikaciju/registraciju svog BCMS od strane akreditovanog Certifikacionog tijela, ili

 e) same utvrde usaglašenost sa ovim međunarodnim standardom

 

ISO 22301:202021 može se koristiti da se ocijeni sposobnost organizacije da ispuni sopstvene potrebe i obaveze u vezi sa kontinuitetom.

 

0 0