ISO 37001:2016 Sistem menadžmenta protiv mita i korupcije

Slika

Predmet i područje primjene:

ISO 37001:2016 specificira zahtjeve i daje uputstvo za uspostavljanje, primjenjivanje, održavanje, preispitivanje i poboljšavanje sistema menadžmenta protiv mita.

Sistem može da bude samostalan ili integrisan u cjelokupan sistem menadžmenta.

 

ISO 37001:2016 se bavi sledećim pitanjima u vezi sa aktivnostima organizacije:

 

– mitom u javnom, privatnom i neprofitnom sektoru;

 

– mitom od strane organizacije;

 

– mitom od strane osoblja organizacije koje djeluje u njeno ime ili u njenu korist;

 

– mitom od strane poslovnih saradnika organizacije koji djeluju u njeno ime ili u njenu korist;

 

– mitom organizaciji;

 

– mitom osoblju organizacije u vezi sa aktivnostima organizacije;

 

– mitom poslovnim saradnicima organizacije u vezi sa aktivnostima organizacije;

 

– direktnim i indirektnim mitom (npr. mito koje se nudi ili prima od treće strane).

 

ISO 37001:2016 je primjenljiv samo na mito. On uspostavlja zahteve i daje uputstvo za sistem menadžmenta projektovan da pomogne organizaciji da sprečava, otkriva i odgovara na mito i usklađuje se sa zakonima protiv mita i dobrovoljnim posvećenostima primenljivim na njene aktivnosti.

 

ISO 37001:2016 se ne bavi posebno prevarama, kartelima i drugim krivičnim djelima vezanim za zloupotrebu monopola / narušavanje konkurencije, pranje novca ili druge aktivnosti u vezi sa koruptivnim praksama, mada organizacija može da izabere da proširi predmet i područje primjene sistema menadžmenta tako što će uključiti i ove aktivnosti.

 

Zahtjevi su generički i namjera je da budu primjenljivi na sve organizacije (ili delove organizacije), nezavisno od tipa, veličine ili prirode aktivnosti, i bez obzira da li su u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru.

0 0