HTML

info@issbih.ba

HTML

bihjezik.png engljezik.png

ISO 27001:2013 Sistem upravljanja sigurnosti informacija

Slika

Šta je ISO 27001?

To je medjunarodni standard koji svojim zahtjevima definiše Sistem menadžmenta bezbijednosti informacija, čiji je primarni cilj informaciono-fizičko-tehnička zaštita preduzeća. Sistem menadžmenta bezbijednosti informacija ISO 27001 je primjenljiv na bankarske i finansijske institucije, IT sektore, ekonomske sektore, sve javne ili privatne organizacije.


Bezbijednost informacija je ključna komponenta upravljanja IT (Informacione Tehnologije). Poput informacionih tehnologija, same informacije postaju sve više strateški pokretači organizacione aktivnosti, tako da efektivan menadžment IT-a i informacija postaje kritična strateška tačka mnogih kompanija. Ovaj standard će omogućiti preduzećima da osiguraju njihove strategije bezbijednosti IT koordinisane, koherentne, jasne, da smanjuju troškove i ispunjavaju njihove specifične organizacione i poslovne potrebe.


Prednosti i koristi od implementacije ISO 27001

ISO 27001 daje okvir koji je neophodan za stvaranje sigurnog sistema. Usaglašen sistem ISO 27001 će obezbijediti sistematski pristup za identifikovanje i borbu protiv čitavog niza potencijalnih rizika kojima su izložene informacije organizacije.


Koristi od implementacije Sistema menadžmenta bezbijednosti informacija u preduzeću su:

  • dokaz da je usaglašeno sa zahtjevima koji su iznijeti u Standardu ISO 27001;
  • saglasnost sa najboljom praksom u menadžmentu rizika u odnosu na vlasništvo i bezbijednost informacija;
  • usaglašenost sa zakonima;
  • sistematska zaštita od opasnih i potencijalnih troškova zlonamjerne upotrebe kompjutera, sajber kriminala i drugih negativnih uticaja;
  • poboljšanje svog kredibiliteta kod osoblja, klijenata i partnerskih organizacija;
  • finansijske koristi;
  • poboljšana prodaja usluga;
  • praktične odluke vezane za sigurnosne tehnike i rješenja za razvoj;
  • postojanje odgovornosti za bezbijednost informacija od strane svih i na svim nivoima u organizaciji;
  • bolje tržišne mogućnosti;
0 0