ISO/IEC 28000:2017-Sistem upravljanja obezbjeđenjem u lancu snabdijevanja

Slika
ISO 28000:2017 je standard za sistem upravljanja koji je razvijen posebno za logističke kompanije i organizacije koje upravljaju operacijama u lancu snabdjevanja. Objavljena kao javno dostupna specifikacija od strane Međunarodne organizacije za standarde 2005. godine, a 2017. je zamijenjena punim standardom, ISO 28000:2017.

ISO 28000:2017 je specifikacija sistema upravljanja za zaštitu ljudi, imovine, informacija i infrastrukture; u kompanijama i organizacijama koje učestvuju u lokalnim, nacionalnim i međunarodnim operacijama lanca nabavke. Zahtjev za ponudu
0 0