HTML

info@issbih.ba

HTML

bihjezik.png engljezik.png
Slika

Institut za standarde  i sigurnost  organizuje pojedinačne i modularne treninge sa personalnom certifikacijom akreditovane  za zaposlene u državnim, javnim ili privatnim organizacijama i kompanijama za sljedeće sisteme upravljanja (pojedinačna obuka):

 

Sistem upravljanja kvaliteta – ISO 9001:2015 ( nova verzija )

Sistem upravljanja okoliša – ISO 14001: 2015 ( nova verzija )

Sistem upravljanja sigurnosti informacija – ISO/IEC 27001:2013-ISO 27001:2022(nova verzija)

Sistem upravljanja zaštite zdravlja i sigurnosti  na radu – OH&S 45001: 2018

Sistem upravljanja sigurnosti hrane   ISO 22000:2018

Obuka za HACCP auditore

Obuka za food safety officer

Sistem upravljanja IT  servisima – ISO/IEC 20000-1:2018

Sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja – ISO 22301:2019

Menadžment rizikom –principi i vodič - ISO 31000:2009

Sistem upravljanja energijom – ISO 50001:2018

Upravljanja incidentima  narušavanja sigurnosti informacija- ISO/IEC 27035:2018

Upravljanje imovinom–Sistemi menadžmenta- ISO 55001:2017

Informacione tehnologije-Tehnike bezbjednosti-Smjernice za sajber bezbjednost- ISO/IEC 27032:2015

Sistem upravljanja za borbu protiv korupcije – ISO 37001:2016

Upravljanje rizicima informacione sigurnostii – ISO/IEC 27005:2011

Obuka za GDPR practitioner i Certified Data Protection Officer

Sistem upravljanja za usluge privatnog obezbjeđenja - ISO/IEC 18788:2017

Sistem upravljanja kvalitetom laboratorije- ISO/IEC 17025:2017

Medicinske laboratorije — Zahtjevi za kvalitet i kompetentnost ISO 15189:2014

Ocjenjivanje usaglašenosti-Zahtjevi za tijela koja certifikuju proizvode, procese i usluge ISO/IEC 17065:2014

Obuke o poznavanju  ESG standarda i smjernica kvaliteta

 

SlikaObuke koje izvode naši iskusni predavači omogućiti će Vam da razvijete vaše individualne, timske i organizacione kompetencije, da unapijedite znanja i vještine vaših zaposlenih i/ili partnera vaše organizacije i omogućite im da na najbolji način ostvare svoj puni potencijal.  

 

Nivoi obuke:

U zavisnosti od Vaše potrebe, naše obuke su prilagođene različitim nivoima obuka, koji vam omogućuju da postepeno i na najbolji mogući način ostvarite potrebne kompetencije.

 

Interni provjerivač (interni auditor) –  uz znanja u vezi zahtjeva relevantnog standarda, omogućava i sticanje ključnih znanja i vještina za uspješnu pripremu i realizaciju provjera (audita) organizacije, čime se omogućava dugotrajno održavanja željenih nivoa sistema menadžmenta. 

Eksterni provjerivač (eksterni auditor) – je prilagođen potrebama provjerivača (auditora)* koji vrše provjere partnerskih i drugih organizacija** i omogućava sticanje ključnih znanja i vještina za uspejšno planiranje, realizovanje, kontrolu i unapređivanje provjera u skladu sa relevantnim kriterijumima i dobrom praksom eksternih provjera. 

* veoma često ove provjere vrše vođe timova provjerivača (auditora). 

** provjera partnerskih organizacija spada u takozvane – provjere druge strane – i po svojoj prirodi je eksternog karaktera. 

Obuke na daljinu (Distance learning)

Obuke na daljinu se odvijaju komuniciranjem putem Interneta i prilagođenje su radu u uslovima koji ne zahtjevaju prisustvo kandidata u učionici.

Prednost ovih obuka je u tome što kandidatima pruža veliku slobodu po pitanju izbora okruženja za rad, jer im omogućava da obuku pohađaju i u slučaju kada nisu u mogućnosti da prisustvuju lokaciji na kojoj se odvijaju obuke koje zahtjevaju unapijred pripremljene učionice.

Način rada na obuci:

Obuka se sprovodi kombinacijom nastavnog i praktičnog rada uz aktivne vježbe na konkretnim situacijama slučaja.
Tokom nastave primjenjuje se stalna interakcija sa učesnicima obuke uz diskusiju na temu i konkretne slučajeve.

Materijali za rad tokom obuka koje izvodi ISS:

Svi relevantni materijali potrebni za rad tokom obuka obezbjeđuje ISS i predaje se kandidatima tokom izvođenja obuke (u zavisnosti od programa obuke i karakteristike konkretnih materijala, oni se dostavljaju u cjelini izvodu ili u segmentima, u štampanoj i/ili elektronskoj formi).

Evaluacija kompetencija i formalni ishodi obuka:

Evaluacija rada kandidata se vrši tokom izvođenja obuke i tokom završnog testiranja kandidata (putem evaluacije završnog testa, rezultata individualnih i/ili grupnih zadataka, usmene provjere, i sl.), po šemi i programu u skladu sa izabranim nivoom obuke.

Kandidati za koje se u procesima evaluacije ustanovi da su ostvarili kompetencije izabranog nivoa obuke ostvaruju:

 Certifikat o pohađanju,
 Certifikat o ostvarenim kompetencijama,
 Saplement certifikata sa opisom ostvarenih kompetencija.

Obuke sa personalnom certifikacijom za interne i eksterne (LEAD) auditore

0 0