HTML

info@issbih.ba

HTML

bihjezik.png engljezik.png

Kako do certifikata

Procedure-certifikacije-1.png

Prijava za certifikaciju

Procedure-certifikacije-1.png

Faza 1

Certifikaciona provjera, može da se realizuje u prostorijama Instituta ili na zahtjev klijenta u njegovoj organizaciji.

Procedure-certifikacije-1.png

Faza 2

Certifikaciona provjera, posjeta organizaciji i pregled nivoa ispunjenosti zahtjeva standarda.

Procedure-certifikacije-1.png

Pregled izvještaja od strane stručne komisije

alt=

Izdavanje certifikata na 3 godine.

Procedura certifikacije

cert.jpg

Nakon registracije Vaše prijave u bazu, pristupa se analizi termin za certifikaciju, u skladu sa raspoloživim kompetentnim provjeravačima.

Procedura certifikacija obuhvata dvije faze.

cert.jpg

PRVA FAZA CERTIFIKACIJE

Svrha prve faze certifikacije je da se utvrdi da li je organizacija ispunila zahtjeve željenog standarda, odnosno da li je definisala svu potrebnu dokumentaciju, kao i da se identifikuju i prikažu svi nedostaci prije realizacije druge faze.

Prva faza certifikacije uglavnom se sastoji od:

  • Ocjene dokumentacije sistema menadžmenta kao obezbjeđenja da su svi primjenjivi zahtjevi obrađeni,
  • Potvrde da su svi pravno/tehnički zahtjevi identifikovani i dokumentovani,
  • Posjeta lokaciji i planiranje druge faze certifikacije (ukoliko je potrebno),
  • Potvrde da je organizacija spremna za drugu fazu certifikacije.
cert.jpg

DRUGA FAZA CERTIFIKACIJE

Na drugoj fazi se ocjenjuje usklađenost organizacije prema Sistemu menadžmenta i zahtjevima za svaki primjenljivi standard prema prikupljenim objektivnim dokazima kao potvrda usaglašenosti.

Druga faza certifikacije se uglavnom sastoji od:

  • Uvodnog sastanka,
  • Posjete lokaciji,
  • Sagledavanja operativnih i sistemskih dokaza,
  • Intervjuisanja zaposlenih
  • Procjene rezultata certifikacije.
audit-1.jpg

NADZORNA REVIZIJA

Takozvani nadzorni auditi su dodatne revizije certificirane kompanije uzimajući u obzir datum izdavanja stečenog certifikata kvaliteta. Ovo se radi najmanje jednom godišnje.

Ako certifikat ima vijek trajanja od 3 godine, moraju se izvršiti najmanje dvije nadzorne revizije.

Period i redoslijed nadzornih revizija određuju se i definišu na kraju certifikacijske revizije. Broj nadzornih revizija može pojedinačno povećati certifikator u slučaju mogućih odstupanja u pregledima ili u slučaju odgovarajućih izjava revizorskog tima. U koliko se ne izvrši godišnji audit certifikat gubi validnost i nije validan.

recertifikacija.jpg

RECERTIFIKACIJA

Recertifikacija se vrši nakon tri godine na osnovu važenja certifikata od 3 godine od strane certifikacione kuće.

U tom slučaju kompanija dobija pismeno obavještenje 3 mjeseca prije isteka važenja certifikata. Kompanija je dužna da prije isteka roka važenja blagovremeno kontaktira certifikacijski organ u pisanoj formi. U nedostatku odgovora, to može dovesti do gubitka važnosti certifikata i certifikat postaje nedjelotvoran. Međutim, uz pismenu molbu kompanije, odgovarajuća recertifikaciona revizija se može izvršiti u najkraćem mogućem roku kako se rok važenja ne bi prekinuo i da bi se garantovao naredne 3 godine.

Ako želite da certifikujete vašu organizaciju kontaktirajte nas.

ZAHTJEV ZA PONUDU

Usluge

0 0